Tin tức

Ông Trần Mạnh Hùng làm Bí thư Đảng ủy VNPT

Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) nhiệm kỳ 2015 - 2020 có 27 người, trong đó Chủ tịch HĐTV Trần Mạnh Hùng đã được bầu lại làm Bí thư Đảng ủy.

Sau hai ngày làm việc (26-27/8/2015), Đại hội cũng đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XII của Đảng, văn kiện Đại hội lần thứ II Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Đại hội đã bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II, bao gồm 10 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

VNPT, Đại hội Đảng bộ
BCH mới của Tập đoàn ra mắt Đại hội. 

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo từ Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son cùng Bí thư Đảng ủy Khối DN Trung ương, Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng Bùi Văn Cường, Đại hội đã xác định 6 mục tiêu trọng tâm của giai đoạn 2015 - 2020.

Cụ thể, Tập đoàn sẽ tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng. Hoàn thiện mô hình, chức năng nhiệm vụ của tổ chức đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đảm bảo hiệu quả, đột phá về năng lực cạnh tranh của các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ Tập đoàn.

Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng, bổ sung quy định về quản lý, tổ chức, cán bộ theo hướng phân công, phân cấp hợp lý, đảm bảo quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược có đủ năng lực phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật trong Đảng bộ.

Liên quan đến hoạt động SXKD, Tập đoàn sẽ tập trung nguồn lực, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Đề án tái cơ cấu Tập đoàn; Đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư ngoài ngành kinh doanh chính, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Tập đoàn. Đặc biệt chú trọng đến việc đổi mới, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp hiện đại. Tăng cường công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao, chú trọng phát triển đội ngũ lãnh đạo, quản lý, chuyên gia, kinh doanh, kỹ thuật lành nghề theo hướng Chuyên biệt - Khác biệt - Hiệu quả.

 

Cuối cùng, Đại hội xác định phải đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển tập trung vào ngành nghề sản xuất kinh doanh chính, phủ sóng rộng khắp, tối ưu và hiện đại hóa mạng lưới;  Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ. VNPT hóa các sản phẩm công nghiệp viễn thông....

T.C